توقیف اموال برای مطالبه مهریه

مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود. اولین مرجعی که زن می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست کند دادگاه خانواده است. او می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را…

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

⛔️ پرسش: آیا امروز فقط تا میزان ۱۱۰ سکه میتوان مهریه تعیین کرد و مازاد بر آن قانونی نیست؟ ✅ پاسخ: خیر، برای مهریه سقف خاصی در نظر گرفته نشده است. بلکه تا میزان ۱۱۰ سکه اصل بر ملائت (قدرت پرداخت) زوج برای پرداخت است و زوج باید اعسار و…