چطور از قاضی شکایت کنیم؟

مراجع دادگستری محل تظلم خواهی عمومی است و عموما هر فردی با مراجعه به دادگستری‌ها، مسلما قصد دارد حقوق پایمال شده یا انکار شده خود را احقاق کند. ولی گاهی ممکن است برخی قضات صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را نداشته باشند، در این حالت ابتدا خود قاضی مکلف است از رسیدگی…