عدم رعایت حجاب در خودرو شخصی و عواقب آن

کشف حجاب در خودرو و جریمه آن موضوع بد‌حجابی در اتومبیل در سال‌های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود و قانون‌گذار را بر آن داشت تا به این معضل رسیدگی کند تا جلو رشد آن را بگیرد و مانع از جریحه‌دار شدن وجدان عمومی شود. از این…