شک به همسر و حکم پرینت تلفن

اپراتور‌های تلفن همراه مکلف هستند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند؛ بنابراین تنها پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت…