مقابل خانه و مغازه ملک خصوصی نیست

طبق قانون ⁠خیابان مقابل خانه و مغازه ملک خصوصی هیچ شخصی نیست و کسی حق ندارد که جلوی آن را مسدود کند. بسیاری از مواقع دیده‌ایم نگهبانان، کسبه ادارات یا هر شخص دیگری مقابل محل کار خود، کوچه، خیابان، یا مقابل منزل و اداره خود موانعی را برای ممانعت از…