وصیت و وصیت‌نامه در حقوق ایران

با مراجعه به بسیاری از پرونده های قضایی در دادگاه های کشور و آمارهای منتشر شده از سوی این مراجع، متوجه خواهیم شد که حجم بسیار بالایی از شکایات کیفری و دادخواست های حقوقی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه موضوعات وصیت و ارث متمرکز شده است. این مهم…

اگر صادر کننده چک فوت کند، تکلیف چیست؟

داشتن چک از متوفی اگر صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از انحصار وراثت و قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی گرفته شده است.‏ این اقدام حتی در زمانی ‎که چک…

آیا وصیت کلامی دارای اعتبار است؟

اعتبار وصیت لفظی بر اساس قانون امور حسبی، وصیت نامه باید طبق احکام و قواعد قانونی نگارش شده و به صورت وصیت رسمی، وصیت سری و یا وصیت خود نوشت تنظیم شود و هر وصیتی که اینگونه تنظیم نشده باشد، در مراجع رسمی معتبر نبوده و قابل پذیرش نیست. البته به موجب…

تقاضای صدور توقیف ترکه

اشخاصی که میتوانند تقاضای صدور توقیف ترکه (اموال متوفی) را دهند: ۱️⃣ هر یک از ورثه یا وکیل آن ها ۲️⃣ موصی له (هر شخصی که از وصیت منتفع می شود ، موصی له نام دارد) ۳️⃣ طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد…