برای هدیه دادن به چه مواردی باید توجه کنید!؟

برای هدیه دادن به چه مواردی باید توجه کنید؟ برای هدیه دادن به دیگری باید موارد قانونی را حتماً مد نظر قرار دهید. در قانون هرگاه مالی به دیگری به صورت مجانی داده می‌شود آن را هبه مینامند البته هبه همان هدیه هم نامیده می‌شود که در قانون مواد مخصوصی…