تقسیم نامه ارث و نحوه ابطال آن

همانگونه که قبلا نیز در سایر مقالات اشاره شد، ارث دارایی و اموالی است که از طریق فرد فوت شده یا متوفی به وراث و بازماندگان او می رسد. به همین جهت پس از فوت شخص مسائلی در باب ارث و میراث مطرح می شود مثل گواهی حصر وارثت، تقسیم…