نفقه زن

نفقه زن طبق بند یک از شروط ضمن عقد، در صورتی که شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای صدور اجازه طلاق نماید. نفقه زن پس از فوت همسر اگر دین…