موارد عدم تمکین زن از مرد

۱-در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد. ۲-در صورتی که حق سکونت برای زن تعیین شده باشد،شوهر ملزم است که به خانه ی تعیین شده برود. ۳-در صورتی که مرد منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت…