باورهای نادرستی که درباره قانون مهریه وجود دارد

مبحث مهریه همیشه یکی از پرچالش‌ترین مباحث در حوزه‌های حقوقی بوده و هست. به همین خاطر با گسترش مشکلات مختلف در مباحث مهریه تفکرات اشتباه رایج در مورد پرداخت مهریه بر اثر ناآگاهی در ذهنیت افراد به وجود می‌آید. پرونده‌های مربوط به پرداخت و یا عدم‌پرداخت مهریه بخش زیادی از…