قرارداد کار

قرارداد کار علاوه بر اطلاعات طرفین باید شامل اطلاعات ذیل نیز باشد ۱️⃣ نوع کار یا حرفه ۲️⃣ حقوق ۳️⃣ ساعات کار،تعطیلات و مرخصی ها ۴️⃣ محل انجام کار ۵️⃣ تاریخ انعقاد قرارداد ۶️⃣ مدت قرارداد ۷️⃣ موارد دیگری که عرف شغل یا محل ایجاب‌ میکند