جرم تبانی برای بردن مال دیگری و مجازات آن

تبانی به معنای هم‌دست شدن دو یا چند نفر برای بردن مال دیگری توام با مکر و نیرنگ و دسیسه است که این اقدام برابر قانون جرم محسوب می‌شود و از صورت‌های خاص کلاهبرداری است. هرگاه اشخاصی به‌منظور بردن مالی که متعلق به دیگری است با یک‌دیگر تبانی نمایند و…