بررسی کامل جرم رانندگی بدون گواهینامه

رانندگی بدون اخذ گواهینامه مبحثی است که همیشه در اذهان اشخاص، محل سوال بوده و بعضا در عرف مردم به اشتباه تصوراتی درباره رانندگی بدون گواهینامه و تصادف وجود دارد. سوال اینجاست، که اگر کسی گواهینامه نداشته باشد و رانندگی کند آیا  مرتکب جرم شده است؟ و آیا اگر تصادفی…