جرم جعل امضاء متوفی و مجازات آن

یکی از جرایمی که همواره در جامعه وجود دارد، جرم جعل است، که به‌صورت‌های گوناگونی به وقوع می‌پیوندد. یکی از مصادیق جعل، جعل امضای متوفی است.  مجازات جعل امضای متوفی جعل امضای متوفی طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان شده است که: جعل و تزویر عبارت است از،…