مزاحمت برای بانوان چه مجازاتی در پی دارد؟

قانون‌گذار با وضع قانون جرم مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی آن را به عنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی روان‌ اشخاص، بطور مستقل در قوانین جزایی شناخته و جرم‌انگاری کرده است.   به وجود آوردن مزاحمت برای بانوان جزو مصادیق بر علیه آزادی روح و روان اشخاص و…