آشنایی با دعاوی مالی و غیرمالی در روند قضایی کشور

قطعا برایتان پیش آمده که در مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دفتر شعبه های دادگاه ها با این موضوع برخورد نموده اید که متصدی امر، دعوای شما را مالی یا غیر مالی معرفی کرده ومتناسب با آن، شما را مکلف به پرداخت هزینه های طرح دعوا یا هزینه…