استفاده بی اجازه از ملک

هرگاه ۲ شخص مالک یک ملک به میزان قدرالسهم خود باشند اما یکی از آن ها بدون رضایت فرد دیگر ملک را به تصرف خود در بیاورد،فرد متصرف باید بهای مدت تصرف را (اجرت المثل ) به شریک خود بپردازد و فرد متضرر میتواند با به همراه داشتن اسناد مالکیت…

قدرالسهم

در صورتی با صدور حکم طلاق نصف دارایی مرد به زن تعلق می گیرد که: ۱- در سند ازدواج شرط شده باشد. ۲- طلاق به درخواست مرد باشد. ۳- طلاق بعلت تخلف زن از وظایف زناشویی با سوء رفتار نباشد.