اسانسور و پشت بام

۱️⃣ در صورتی که آپارتمان آسانسور باربری نداشته است طبق قانون آپارتمان نشینی نباید از آسانسور اصلی آپارتمان برای جابجایی اسباب و اثاثیه استفاده کرد. اگر شخصی عمداً یا سهواً آسیبی به آسانسور آپارتمان برساند، تمام هزینه‌های تعمیرات بر عهده خود او است. ۲️⃣ فضاهای اضافی در اتاقک آسانسور در…