فروش مال مشاع بدون رضایت شریک

پرسش: اگر دو نفر در مالی مشاع شریک باشند و یکی از شرکای مال مشاع اقدام به فروش شش دانگ مال مشاعی به فرد دیگر کند، آیا این عمل او جرم است؟ پاسخ: شریکی که بدون اجازه و رضایت در اموال مشاعی تصرف کند ضامن است. فروش تمام مال مشاعی…