عقد در زمان عده

پرسش: اگر مردی زنی را عقد کند و بداند که او شوهر دارد یا در عده است و بداند که عقد در این حال حرام است، آیا عقد صحیح است؟ آیا بعدها میتواند با آن زن ازدواج کند؟ پاسخ: خیر صحیح نیست و آن زن برای همیشه بر او حرام…