پرداخت شارژ

۱️⃣ در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ساختمان از طرف مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. ۲️⃣ هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم…