صاحبخانه در دوران کرونا می‌تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد؟

در گذشته اصل بر این بود که بنا به تحقق شرایط مرتبط، صاحبخانه می‌توانست حکم تخلیه ملک خویش را بگیرد، اما در حال حاضر اصل بر این است که نمی‌شود حکم تخلیه ملک گرفت مگر این‌که موارد استثنا یا شرایط خاصی به وجود آید. مواردی که به موجب آن‌ها صاحبخانه…