تحت چه شرایطی می توان از شهرداری‌ها شکایت کرد؟

اگر شهرداری یا هر یک از کارکنان شهرداری باعث ورود خسارتی به ما بشوند یا اینکه حقی از ما تضییع نمایند، امکان طرح شکایاتی تحت عنوان تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب و … وجود دارد. شکایت از شهرداری بابت عوارض معینه: معمولا میزان عوارض سالیانه توسط شوراهای…