نفقه فرزند مشترک

پر واضح است که ازدواج تکالیفی بر دوش فرد بار خواهد کرد که از جمله آن ها حضانت و پرداخت نفقه فرزندان است قبل از هر چیز باید گفته شود که بحث حضانت جدای از نفقه فرزند مشترک می باشد. قانون نفقه فرزند را تعریف نکرده است اما مصادیقی از آن را در ماده…

اقامتگاه زن

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است اما زنی که شوهر او اقامتگاه مشخصی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن اختیار کند میتواند اقامتگاه شخصی داشته باشند.

پس گرفتن خانه از همسر

اگر زوجین از ابتدا، ملکی که خریداری شده است را به صورت سه دانگ سه دانگ تملک نمایند و یا از ابتدا همه شش دانگ به نام همسر خریداری شود، چکهای صادر شده و مدارک پرداخت وجه، می‌تواند ثابت کننده این موضوع باشد که وجه از سوی شوهر پرداخت شده…