قرارداد کار

قرارداد کار علاوه بر اطلاعات طرفین باید شامل اطلاعات ذیل نیز باشد ۱️⃣ نوع کار یا حرفه ۲️⃣ حقوق ۳️⃣ ساعات کار،تعطیلات و مرخصی ها ۴️⃣ محل انجام کار ۵️⃣ تاریخ انعقاد قرارداد ۶️⃣ مدت قرارداد ۷️⃣ موارد دیگری که عرف شغل یا محل ایجاب‌ میکند

داشتن چند شغل دولتی همزمان

طبق قانون هر فرد جق داشتن یک شغل دولتی را دارد. بنابراین داشتن دو شغل دولتی تمام وقت که مستلزم داشتن پست های سازمانی، ردیف استخدامی و … باشد تخلف محسوب می شود. البته به سبب شرایط خاص سمت های آموزشی و تحقیقاتی برای این دو سمت استثناء قائل شده…