وصیت‌نامه «کامل و قابل اجرا» چه شرایطی دارد؟

شرایط صحت وصیتنامه شامل شرایط مورد نیاز برای وصیت‌کننده و شرایط موضوع وصیت است. وصیت عقدی اسـت که به موجـب آن وصـیت‌کننده نسبت به اموال یا دارایـی خود بـرای شخـص یا اشخاصی پس از مرگ خود تعیین تکلیف می‌نماید.  شرایط مربوط به وصیت‌کننده برای صحت وصیتنامه وصیت‌کننده باید دارای پنج…