چرا ارث زن نصف مرد است؟

قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است. احکام ارث بردن زن و مرد براساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نشده است، بلکه براساس مسئولیت مالی…