ساخت و ساز غیر مجاز و آثار حقوقی آن

ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها، از جمله پدیده‌هایی است که به دنبال تحولات ساختاری و جریان سریع شهرنشینی، متاسفانه به وفور در کشور پدیدار شده است. بنا‌هایی که به یکباره همچون قارچ از دل زمین سر در می‌آورند، بی‌آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت و ساز…