مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

⛔️ پرسش: آیا امروز فقط تا میزان ۱۱۰ سکه میتوان مهریه تعیین کرد و مازاد بر آن قانونی نیست؟ ✅ پاسخ: خیر، برای مهریه سقف خاصی در نظر گرفته نشده است. بلکه تا میزان ۱۱۰ سکه اصل بر ملائت (قدرت پرداخت) زوج برای پرداخت است و زوج باید اعسار و…