تامین دلیل

۱️⃣ ممکن است فرد احتمال دهد که در آینده به دلایلی برای طرح دعوی خاصی در دادگاه نیازمند است و این دلایل و اسناد و مدارک خارج از دسترس یا در حال از بین رفتن میباشند در این صورت وی می تواند درخواست تأمین دلیل خود را به دادگاه ارائه…