شانه خالی کردن فروشنده از سند زدن به نام خریدار از منظر حقوقی

 گاهی اوقات ممکن است قراردادی بسته شود اما دو طرف به تعهدات خود پایبند نباشند. زیرپا گذاشتن تعهد در انتقال سند به نام خریدار از مواردی است که پای بسیاری از افراد را به دادگاه ها باز کرده است.  اگر فروشنده خواسته خریدار مبنی بر انتقال سند را نپذیرد، خریدار…