اقامتگاه زن

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است اما زنی که شوهر او اقامتگاه مشخصی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن اختیار کند میتواند اقامتگاه شخصی داشته باشند.