حمل خودرو با جرثقیل از لحاظ قانونی چگونه است؟

 در ماده ۱۳ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، درباره حمل خودرو با جرثقیل مطالب مهمی گفته شده است و هر یک از رانندگان در صورت حمل خودرویشان با جرثقیل باید این موارد مهم را مدنظر قرار دهند. اولین نکته اين است که هزینه انتقال خودرو و هزینه پارکینگ بر عهده…