پیگیری سرقت از حساب بانکی

جرم سرقت از حساب بانکی یا کارت عابر بانک می تواند جزء جرایم رایانه ای یا جرایم تعزیری غیر رایانه ای باشد که مجازات هر کدام از آن ها متفاوت است . برای پیگیری سرقت از حساب بانکی چند اقدام باید انجام گیرد: ۱) تغییر رمز های کارت چه رمز اول و چه رمز دوم، ۲) رفتن به یکی از…