آیا از سند اجاره ای برای آزادی زندانی میتوان استفاده کرد؟

اجاره سند موضوعی است که وقتی متهم و خانواده او به دادسرا فراخوانده می شوند، بازپرس پرونده در مرحله تحقیقات برای تضمین حضور وی  قرار وثیقه صادر می کند. در این مرحله متهم می تواند برای جلوگیری از بازداشت موقت خود، سند ملکی  را به عنوان قرار وثیقه به دادسرا ارائه نماید.…