انتشار آثار دیگران

فردی‌ که آثار مجاز اشخاص رو بدون رضایت و اطلاع خودشان تکثیر کند و موجب ضایع شدن حق صاحب اثر گردد علاوه بر جریمه نقدی به پرداخت خسارت وارده به صاحب اثر و مجازات جعل محکوم میشود.