توقیف اموال برای مطالبه مهریه

مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود. اولین مرجعی که زن می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست کند دادگاه خانواده است. او می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را…

توقیف اموال زوج

پرسش: اگر زوج دارای اموالی باشد آیا زوجه میتواند آن اموال را به نفع خود در راستای وصول مهریه اش توقیف کند؟ پاسخ: بله، در هر حال اگر زوج اموالی به غیر از مستثنیات دین ⬅️ (هر شخصی می تواند یک خانه، اتومبیل و لوازم کار و مواردی که در…