سرقت‌های عابر بانکی

دیده شده است كه سارقان گاهی طعمه‌های خود را هنگام برداشت پول غافلگیر می‌كنند. همچنین گاهی سارقان طعمه خود را وادار می‌كنند تا به عابر بانك برود و پول مورد نظر را از حسابش برداشت كند. استفاده از کارت بانکی به جای پول نقد، چند سالی است که برای اغلب…