توبه و تاثیر آن در جرایم مختلف

هدف اصلی قانونگذاران و در راس آن شریعت اسلام، از تعیین و اعمال مجازات برای مرتکبین برخی جرائم ، اصلاح این اشخاص می باشد تا دیگر رفتاری خلاف هنجارهای عمومی جامعه از خود نشان نداده و به جامعه خویش متمایل شوند. انصاف و عدالت ایجاب می نماید تا مجرمانی که…