تقاضای صدور توقیف ترکه

اشخاصی که میتوانند تقاضای صدور توقیف ترکه (اموال متوفی) را دهند: ۱️⃣ هر یک از ورثه یا وکیل آن ها ۲️⃣ موصی له (هر شخصی که از وصیت منتفع می شود ، موصی له نام دارد) ۳️⃣ طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد…