بخشش مهریه قبل از عقد

قبل از انعقاد عقد نکاح برای زن حقی در خصوص مهریه به وجود نیامده است بنابراین امکان بخشیدن مهریه (کلا یا جزئا) قبل از عقد وجود ندارد و تنها بعد از عقد نکاح است که زوجه میتواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هر میزان از مهریه خود را که…