آیا بعد از عقد میتوان مهریه را تغییر داد؟

عقد ازدواج در میان سایر عقود از اهمیت ویژه ای نزد قانونگذار برخوردار است به این دلیل که اساس یک رابطه مشترک دائم و موقت را با تعهدات مالی و غیرمالی شکل می دهد. بُعد غیر مالی یا معنوی عقد ازدواج، احساس دوست داشتن، عطوفت، عشق، تکالیف قانونی زن و مرد…