خواهر و برادر در چه صورتی از یکدیگر ارث می‌برند؟

از جمله کسانی که از فرد فوت شده ارث می‌برند خواهر و برادر وی می‌باشند که در دسته دوم طبقه بندی وراث قرار می‌گیرند. در رابطه با تقسیم ارث خواهر و برادر می‌توان گفت درصورتی خواهر و برادر فرد فوت شده از وی ارث خواهند برد که: از دسته اول،…