اختیارات قانونی در معاملات را بشناسید

خیار مجلس هریک از طرفین معامله، بعد از انجام معامله تا زمانی که از جمع جدا نشده باشند، این اختیار را دارند تا معامله را به هر دلیلی که مایل باشند، فسخ کنند. خیار حیوان این اختیار تنها برای مشتری در نظر گرفته شده است. زمانی که جنس فروخته‌ شده، حیوان باشد،…