احکام مربوط به ازدواج ایرانیان خارج از کشور

این روزها جمعیت زیادی از هموطنانمان در خارج از مرزهای سرزمینی ایران زندگی می‌کنند. یکی از مسائلی که در زمینه زندگی کردن در هر کشوری خارج از ایران برای تابعین ایرانی به وجود می‌آید، مسئله ازدواج است. بررسی این امر که ازدواج زنان و مردان ایرانی با یکدیگر و با…