اجاره کتبی بین موجر و مستاجر

طبق قانون روابط موجر و مستاجر، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر بهره مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم…