تعدیل اقساط مهریه

بعد از دادخواست اعسار شرایطی برای پرداخت مهریه تعیین خواهد شد در صورتی که پس از ارائه دادخواست زوج توانایی پرداخت را نداشته باشد میتواند دادخواستی تنظیم نماید که این داخواست تعدیل در اقساط مهریه نام دارد شرایطی برای زوج فراهم میسازد که نفع وی را به دنبال دارد و…

نکاح منقطع

پرسش: منظور از نکاح منقطع چیست؟ آیا با صیغه و عقد موقت فرق دارد؟ پاسخ: نکاح منقطع، نکاح موقت، متعه، صیغه به زبان عوام همه و همه همان ازدواجی است که برای مدت مشخصی بین طرفین منعقد می شود. نکاخ منقطع شرایط خاصی دارد که با نکاح دائم تفاوت دارد.

عقد در زمان عده

پرسش: اگر مردی زنی را عقد کند و بداند که او شوهر دارد یا در عده است و بداند که عقد در این حال حرام است، آیا عقد صحیح است؟ آیا بعدها میتواند با آن زن ازدواج کند؟ پاسخ: خیر صحیح نیست و آن زن برای همیشه بر او حرام…

نفقه زن

نفقه زن طبق بند یک از شروط ضمن عقد، در صورتی که شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای صدور اجازه طلاق نماید. نفقه زن پس از فوت همسر اگر دین…

پس گرفتن خانه از همسر

اگر زوجین از ابتدا، ملکی که خریداری شده است را به صورت سه دانگ سه دانگ تملک نمایند و یا از ابتدا همه شش دانگ به نام همسر خریداری شود، چکهای صادر شده و مدارک پرداخت وجه، می‌تواند ثابت کننده این موضوع باشد که وجه از سوی شوهر پرداخت شده…

اذن پدر در ازدواج دختر!!!

ازدواج دختر بدون اجازه پدر مسئله ای است که این روزها با آن سروکار داریم. ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را…

توقیف خودروی شوهر در ازای مهریه!!!

اگر خودرو وسیله کار و امرار معاش زوج نباشد حتی اگر تنها خودرو وی باشد قابل توقیف است ولی اگر خودرو تنها وسیله امرار معاش وی باشد به هیچ عنوان قابل توقیف نیست. توجه داشته باشید فردی که برای شغل دوم مسافرکشی میکند چون منبع درآمد وی به جز آن…

مطالبه مهریه در عقد موقت(صیغه)!!!

موقت بودن عقد نباید باعث این تصور شود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد . در عقد موقت نیز زن به محض عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید . مطالبه مهریه عقد موقت در دو فرض امکانپذیر است…

شرط تنصیف دارایی همیشه برقرار است؟

هرگاه شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج قید شود به این معناست که مرد باید طبق رأی دادگاه حداکثر تا نصف دارایی خودش که در ایام زندگی مشترک به دست آورده است به زن انتقال دهد که این امر به ۲ شرط ممکن است: ✅ طلاق به درخواست مرد باشد…

سهم الارث زن از مرد

زن در صورت فرزند دار بودن مستحق دریافت یک چهارم و یک هشتم از اموال مرد است به این صورت که یک هشتم (۱۲.۵٪) از اموال منقول (مثل خودرو و …) و یک چهارم (۲۵٪) از اموال غیر منقول (مثل خانه و … ) را به ارث‌ میبرد اما در…