خروج از کشور

زنان متأهل برای خروج از کشور نیازمند اجازه شوهر می باشند؛ مگر اینکه در عقدنامه اجازه خروج از کشور را به عنوان شرط ضمن عقد از شوهر اخذ کرده باشند یا بعد از عقد، از شوهر اجازه خروج از کشور در قالب وکالت بلاعزل دریافت کنند. در خصوص خروج از…

انحثار وراثت

انحصار وراثت باید از سوی یک مرجع رسمی اعلام شود و از این رو برای اینکه وراث مشخص شوند یک مرجع قضایی که امروز در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته باید مراتب انحصار وراثت را گواهی کرده و در اختیار وراث قرار دهد تا به استناد آن اموال را…

جرم رابطه نامشروع

_ یکی از دعاوی بسیار حساس در مراجع قضایی، جرم رابطه نامشروع است. پرونده های رابطه نامشروع اغلب با اهمیت خاصی در دادگاه ها دنبال می شوند. این جرم جهت بررسی و مجازات، نیازی به وجود شاکی خصوصی ندارد و به عبارتی مدعی العموم است. این جرم از جمله جرائم…

جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰ عدد سکه و مراحل پرداخت آن

جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰عدد سکه و مراحل پرداخت آن در اینجا سه حالت می توان متصور شد: | حالت اول: مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، = در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های…

موارد عدم تمکین زن از مرد

۱-در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد. ۲-در صورتی که حق سکونت برای زن تعیین شده باشد،شوهر ملزم است که به خانه ی تعیین شده برود. ۳-در صورتی که مرد منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت…