چک با حساب مسدود

اگر میدانید حساب بانکی شما بسته است ولی چک بکشید عمل شما در حكم صدور چک بی محل است و به حداکثر مجازات محکوم میشوید. این مجازات قابل تعليق نیست ولی قابل تخفیف و تبدیل میباشد.

اجاره کتبی بین موجر و مستاجر

طبق قانون روابط موجر و مستاجر، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر بهره مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم…

ملک اجاره ای

در رهن و اجاره خانه اگر قرار است مستأجر تعمیراتی انجام دهد باید به اطلاع موجر برساند در غیر این صورت نمی‌تواند هزینه‌ای را طلب کند.